Our privacy policy was last updated on Friday 25 May 2018View it hereDismiss
Bachtrack logo

Find classical music concert, opera, ballet and dance listings | Khovanshchina

Wed 5 Dec at 19:00

Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre: Main Stage, Moscow

Khovanshchina
Mussorgsky, Khovanshchina
Stanislavsky Opera
Alexander Lazarev, Conductor
Alexander Titel, Director
Vladimir Arefiev, Set Designer
Maria Danilova, Costume Designer
Ksenia Dudnikova, Marfa
Natalia Zimina, Marfa
Nikolay Erokhin, Prince Andrei Khovansky
Najmiddin Mavlyanov, Prince Andrei Khovansky, Prince Vasily Golitzin
Valery Mikitsky, Prince Vasily Golitzin, Scrivener
Chinghis Ayusheev, Scrivener
Alexey Shishlyaev, Boyar Fyodor Shaklovity
Anton Zaraev, Boyar Fyodor Shaklovity
Denis Makarov, Dosifey
Dmitry Ulyanov, Prince Ivan Khovansky
Andrei Valentii, Prince Ivan Khovansky
Stanislavsky Music Theatre Chorus
Stanislavsky Music Theatre Orchestra
2019 Feb 27, Mar 03 mat, 06, 13, 19, 24 mat, 29

La Scala, Milan

Khovanshchina
New Production
Mussorgsky, Khovanshchina
Teatro alla Scala
Valery Gergiev, Conductor
Mario Martone, Director
Margherita Palli, Set Designer
Ursula Patzak, Costume Designer
Mikhail Petrenko, Prince Ivan Khovansky
Ekaterina Semenchuk, Marfa
Sergei Skorokhodov, Prince Andrei Khovansky
Yevgeny Akimov, Prince Vasily Golitzin
Alexey Markov, Boyar Fyodor Shaklovity
Stanislav Trofimov, Dosifey
Maxim Paster, Scrivener
Evgenia Muraveva, Emma
Coro del Teatro alla Scala
Orchestra del Teatro alla Scala